Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2014

Tak, na to wygląda. Odbiło ci, zbzikowałaś, dostałaś fioła. Ale coś ci powiem w sekrecie. Tylko wariaci są coś warci.

September 08 2014

August 25 2014

3159 dc5a
Reposted frommisza misza viajankomuzyk jankomuzyk
Reposted fromliteon44 liteon44 viairmelin irmelin
0729 1efe
Reposted frommentalstate mentalstate viatwice twice
8061 bfa0
Reposted fromAng3ll Ang3ll viatwice twice
5885 58da
Reposted fromfuckblack fuckblack viatwice twiceReposted fromjozefspace jozefspace viatwice twice
2696 1eb8 500
Reposted fromrawwwr rawwwr viajankomuzyk jankomuzyk
Rozpierdoliłaś mi wakacje.
Na stacji stoję sam.
Reposted fromiblameyou iblameyou
7363 933f
Reposted fromMrSatan MrSatan viairmelin irmelin

August 19 2014

0512 e317
Reposted fromChuanqi945 Chuanqi945 viaWallarus Wallarus

August 09 2014

ocd strikes again

5521 6034 500
Reposted fromNoFuck NoFuck viapsychoviolet psychoviolet
Czasami ludzie się nie odzywają dlatego, że nie mają nic do powiedzenia, a czasem dlatego, że mają aż nazbyt wiele.
— Dan Wells
żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie.
— j. żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl